Druhá místnost

Ve druhé místnosti vyjádřil Vojmír Vokolek ztvárněním několika jednoduchých principů svůj pohled na svět a život v něm. Na jedné straně stojí jako původci života muž a žena (mužský a ženský princip v rovině světské), na straně druhé jsou to Vidoucí a Nevidoucí (kladný a záporný princip na rovině duchovní). K pochopení jejich vzájemné propojenosti a nerozlučnosti je podle pana Vokolka nutné určité transcendentní nasměrování vnímání – pro něj, jako duchovně a křesťansky hluboce založeného člověka, je tímto směrem víra.

22

 ave
 druhým
 sklepení
 stojí
 muža
 žena
 nevidoucía
 vidoucí
 otevřete
 séa
 obraťte
 se
 rozdělte
 sea
 proměníte
 se

 

Její principy vyjadřují rozštípnuté špalky hovořící k nám těmito slovy: Otevřete se! Obraťte se! Rozdělte se! a Proměníte se!. Symbolika proměny je jednoduše zdůrazněna obrazy kruhu (symbolu původní celosti) na počátku a kvadratického kruhu (symbolu proměny) na konci řetězce.

4

 

ZPĚT